Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB V APARTMENT 12 A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel služeb:
Pavel Opletal
se sídlem Bydhošťská 606/10, 181 00 Praha 8
IČ:66847630

1. Obecná ustanovení
Pavel Opletal IČ:66847630 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust, § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“): 
Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

2. Rezervace služeb
Objednat pobyt v zařízení APARTMENT12 lze pouze písemnou formou (poštou, e-mailem, nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách Ubytovatele) nebo telefonicky (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení.

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena. Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

 • jméno a příjmení Klienta
 • datum narození všech osob
 • termín pobytu
 • kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
 • způsob úhrady za služby
 • počet objednaných osob ve struktuře dospělé osoby x děti (u dětí věk)
 • druh a počet objednaných doplňkových služeb (např. sauna, taxi, polopenze, přistýlky, ubytování zvířete, atp.)

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 24 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, stanovuje opce, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín.

Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 8 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

3. Platební podmínky
Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši 50% z ceny za ubytování, a to nejpozději do 3 dnů od vytvoření rezervace. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit: buď převodem na bankovní účet Ubytovatele 2201098488/2010, IBAN CZ0520100000002201098488, BIC FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (v takovém případě je nezbytné předložit při příjezdu Ubytovateli potvrzení o úhradě) nebo poštovní poukázkou, kterou Klient obdrží na vyžádání s potvrzovacím dopisem (v takovém případě je rovněž nezbytné předložit při příjezdu Ubytovateli potvrzení o úhradě) nebo ve výjimečných případech po předchozí písemné dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.  

V cenách jen zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

Doplatek ceny za ubytování musí být uhrazen  datem zahájení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

V případě prodlení Klienta s úhradou platby za poskytnuté služby má Ubytovatel právo zrušit již potvrzenou rezervaci Klienta a požadovat po Klientovi vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ubytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Klienta k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči Klientovi po lhůtě splatnosti.

Klient při příjezdu je povinnen zaplatit vratnou kauci 100,-Eur.

4. Práva a povinnosti Klienta
Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený apartmán. Apartmán se předává Klientovi v daný den od 15:00 do 22:00hod, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak. Po předchozí písemné dohodě o pozdním příjezdu Klienta zajistí Ubytovatel předání apartmánu za poplatek 350,-Kč v čase 22:00-24:00hod.

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu a ve společných prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. 

Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít svazek klíčů od budovy a apartmánu. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů, čipu apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Klient odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich průchodu společnými prostorami objektu. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele.

Klient je povinen předat apartmán Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal. Zejména je povinen provést závěrečný úklid, vyndat z myčky nádobí, vynést odpadkové koše, zamést a umýt podlahy, vysvléknout peřiny a polštáře a dát ložní prádlo a ručníky na jednu hromadu. V případě, že Klient nepředá Ubytovateli apartmán ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 1 000 Kč, ledaže si Klient před datem zahájení pobytu u Ubytovatele objednal a zaplatil službu Úklid.

Klient je povinen uvolnit apartmán v den odjezdu ve stanovený čas a to do 10hod. V případě, že Klient neuvolní apartmán ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

Klientovi je zakázáno:
 • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,
 • přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,
 • kouřit na pokojích, na chodbách, ve společných prostorách,
 • provádět zásahy do rozvodů elektřiny, vody, datových sítí a ústředního topení,
 • vyměňovat žárovky za jiné s vyšším výkonem,
 • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky a pračky,
 • upravovat či vyměňovat dveřní zámky,
 • znečišťovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení,
 • chovat v prostorách ubytovacího zařízení zvířata všech druhů, vč. akvarijních ryb,
 • vyhazovat nebo vylévat z oken vodu či jiné tekutiny, nábytek, elektrospotřebiče, věci osobní
 • spotřeby, jídlo, odpadky a jakékoliv jiné věci.

Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 1 000 Kč.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí předem ubytovací služby. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit apartmán a předat Ubytovateli apartmán včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. Nedodržení této povinnosti podléhá pokutě 1.000,-Kč. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování.

V případě že Klient nevyklidí ubytovací prostor ve smyslu předchozího odstavce, je Ubytovatel oprávněn majetek Klienta na náklady Klienta vystěhovat. Ubytovatel v těchto případech schraňuje majetek Klienta po dobu 2 týdnů ve svých prostorách a po této době jej může zlikvidovat, a nebo pro odvoz a schraňování věcí Klienta najme firmu. Klient pro takový případ zmocňuje Ubytovatele, aby jeho jménem, jako složitel, na toto uzavřel smlouvu s vybraným schovatelem, a to za běžných obchodních podmínek.

5. Práva a povinnosti Ubytovatele
Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout Klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby, zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu, z důvodu zásahu vyšší moci.
 
Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

6. Storno podmínky
Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:
30 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy více jak 45 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
70 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy od 45–21 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 21 dní před smluveným datem zahájení pobytu.
 
7. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci a na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 12.11.2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.


Ochrana osobních údajů

 

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že v souvislosti s plněním práv a povinností v rámci smluvního vztahu přímo s Vámi či s Vaším zaměstnavatelem, případně osobou, kterou ve vztahu k nám zastupujete z jiného titulu, shromažďujeme, uchováváme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje, případně údaje dalších osob, které jste nám poskytli, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu a v případě cizích státních příslušníků číslo pasu a víza. Jako správce zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé také jako GDPR). Osobní údaje zpracováváme pro naši vnitřní potřebu za účelem úspěšného splnění smlouvy po nezbytně nutnou dobu a dále za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy. Máte právo od nás požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení jejich zpracování, a případně právo na přenositelnost údajů. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na nás se žádostí o zjednání nápravy. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje správce osobních údajů: Pavel Opletal, IČO: 66847630, se sídlem 181 00 Praha - Bohnice, Bydhošťská 606/10, e-mail: pavelopletal.cz@gmail.com, tel: +420 608 967 157, +420 777 167 157.

 

 

Personal Data Protection

 

We would like to inform you hereby that we collect, store and further process your personal data or personal data of other persons that you provide us, i.e. name, surname, address, e-mail, phone number, ID number and in case of foreigners also number of passport and visa, to be able to fulfill rights and obligations in relation with contractual relationship with you or your employer or other person you represent towards us. As a personal data controller we process the personal data according to applicable law, particularly the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation also known as GDPR). We process given personal data for our internal needs to successfully fulfil the contract and to fulfil our duties regulated by law for no longer than necessary for the purposes for which the personal data are processed. You have right to access your data, correct it, request its removal, to limit processing and the right to transfer your data. You are entitled to contact us if you believe your data is processed in a way that is not in accordance with legal requirements. This does not affect your right to contact The Office for Personal Data Protection as the supervisory authority in the Czech Republic. Contact information of controller: Pavel Opletal, registration number: 66847630, with registered office at 181 00 Praha - Bohnice, Bydhošťská 606/10, e-mail: pavelopletal.cz@gmail.com, telephone number: +420 608 967 157, +420 777 167 157.


V Praze, dne 12.11.2016
Pavel Opletal